Wiarygodny pomiar dzięki minimalizacji interferencji

14 grudnia 2012
Metoda GDH-FAD , która została zastosowana w evercare® genius gwarantuje rzetelne wyniki pomiaru pomimo obecności we krwi innych niż glukoza cukrów prostych. Rozpoznając aż 74 substancji endo i egzogennych evercare® genius minimalizuje interferencje (zakłócenia), dając wiarygodny pomiar.

W teście evercare® do pomiaru stężenia glukozy we krwi wykorzystuje się enzym – dehydrogenazę glukozową zależną od dinukleotydu flawinoadeninowego (ang. glucose dehydrogenase flavin adenine dinucleotide, GDH FAD), dzięki czemu na wyniki nie mają wpływu różnice stężeń tlenu w próbkach krwi różnego pochodzenia (tj. włośniczkowej, żylnej lub tętniczej). Ponadto metoda ta umożliwia również uniknięcie fałszywych odczytów podwyższonego stężenia glukozy typowych dla testów paskowych, w których wykorzystuje się dehydrogenazę glukozową zależną od pirolochinolinochinonu (GDH-PQQ), gdyż GDH-PQQ nie jest w stanie odróżnić glukozy od innych cukrów, takich jak maltoza, laktoza i galaktoza.